Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Slechte kwaliteit van de bij aanneming gebruikte materialen: aannemer aanspreken of ook de fabrikant?

  • Ondernemingsrecht

Een aannemer voert dakwerken uit aan jouw woning en koopt bij een fabrikant van bouwmaterialen pannen aan. Achteraf blijkt dat de geplaatste pannen van slechte kwaliteit zijn en moeten vervangen worden. Wie kan je hiervoor aanspreken? De aannemer of de fabrikant?

Traditioneel is het antwoord hierop dat je de aannemer kan aanspreken. De levering van de materialen is inbegrepen in de offerte van de aannemer en met de aannemer heb je een contract afgesloten. De aannemer is dus niet alleen verantwoordelijk voor zijn werk maar ook voor de door hem aangekochte en bij jou geleverde materialen.

Maar kan je ook de fabrikant van de materialen aanspreken?

Minder geweten is dat je als opdrachtgever ook de fabrikant van de materialen rechtstreeks kan aanspreken. Ook al heb je als opdrachtgever van de aannemer geen contract met de fabrikant van de materialen, het recht om de fabrikant aan te spreken voor gebreken in de materialen wordt samen met deze materialen doorverkocht aan de opeenvolgende kopers.

Het Hof van Cassatie heeft dit al in een arrest van18 mei 2006 bevestigd en toch horen wij nog vaak het argument dat de opdrachtgever geen rechtstreekse contractuele band heeft met de fabrikant en de opdrachtgever de fabrikant daardoor ook niet zou kunnen aanspreken. Het Hof van Cassatie oordeelde al in hogervermeld arrestl dat de opdrachtgever de fabrikant van de materialen wel degelijk ook rechtstreeks kan aanspreken.

Het Hof van Cassatie zegt heel duidelijk in haar arrest dat de opdrachtgever alle rechten en vorderingen verbonden met de zaak kan uitoefenen. Het recht op vrijwaring dat de aannemer (eerste koper) bezit tegen zijn verkoper (fabrikant) is een toebehoren van de zaak en wordt samen met de zaak mee verkocht aan alle opeenvolgende kopers.

Het Hof van Cassatie preciseert dit nog door te zeggen dat dit ook het geval is wanneer de materialen geleverd zijn in het kader van een aannemingsovereenkomst:

“De omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is geleverd aan zijn opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst, ontslaat de oorspronkelijke verkoper niet van zijn vrijwaringsplicht tegenover deze eindgebruiker.

De opdrachtgever heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen verbonden met de zaak die aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde.”

Je kan dus niet enkel de dakwerker, die de werken heeft uitgevoerd en de pannen heeft geleverd, aanspreken, maar ook de fabrikant van de pannen zelf.

Ook al heb je alleen een contract met de dakwerker en niet met de fabrikant, de rechten die de dakwerker heeft om de fabrikant aan te spreken voor gebreken in de pannen, worden door de dakwerker mee verkocht aan jou als eindgebruiker. De fabrikant heeft dus dezelfde verplichting tot vrijwaring voor gebreken in de pannen ten aanzien van de eindgebruiker als ten aanzien van zijn eerste koper, de aannemer.

Let wel, de aanspraken die je kan laten gelden tegen de fabrikant worden beperkt door wat rechtstreeks tussen de fabrikant en de aannemer werd overeengekomen. Je beschikt dus nooit over “meer” rechten dan de rechten die de aannemer heeft ten aanzien van de fabrikant. De fabrikant kan zich op zijn beurt dus op alle verweermiddelen beroepen die hij tegen de aannemer heeft. Denk aan een bepaalde termijn binnen dewelke gebreken dienen te worden gemeld, een niet-uitvoeringsexceptie, beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, ..

Laat je dus niet in de luren leggen door een fabrikant die zegt dat hij geen contractuele band met jou heeft. De fabrikant moet ook ten aanzien van jou als eindgebruiker instaan voor gebreken in de materialen, weliswaar onder voorbehoud van eventuele uitsluitingen of beperkingen die rechtsgeldig tussen fabrikant en aannemer zijn bedongen maar die je alleen maar zal kunnen vernemen door de fabrikant ook daadwerkelijk aan te spreken.