Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

STATUTENWIJZIGING: VERMIJD PROBLEMEN EN AANSPRAKELIJKHEID DOOR TIJDIG ACTIE TE ONDERNEMEN. EEN GEWAARSCHUWD VENNOOTSCHAP IS ER TWEE WAARD!

  • Vennootschapsrecht

Wij verwijzen naar de eerdere berichten op onze website omtrent dit onderwerp en ons adviespakket inzake statutenwijzigingen.

Veel vennootschappen hebben de oefening van statutenwijziging nog niet gemaakt (nog maar 32,3%).

De aanpassing van de statuten van uw vennootschap moet er komen omdat de statuten bepalingen kunnen bevatten die strijdig zijn met het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Waar?

Voor vennootschappen die notarieel moeten worden opgericht, moet de statutenwijziging ook voor de notaris plaatsvinden.

Dat wordt vergemakkelijkt omdat u sinds 20 juni de statuten op afstand digitaal kunt (laten) aanpassen.

Deadline?

De statuten moeten worden aangepast vóór 1 januari 2024.

Motieven om meteen in actie te schieten:

  • Vermijd problemen die zouden ontstaan bij een omzetting van rechtswege:

Als u niet in actie schiet vóór eind 2023, wordt de vennootschap op 1 januari 2024 automatisch omgezet in de voorgeschreven rechtsvorm.

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA), de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA), de landbouwvennootschap (LV) en het economische samenwerkingsverband (ESV) moeten zich omzetten in een andere rechtsvorm.

De keuze is relatief beperkt, want er blijven maar vier vennootschapsvormen over: de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap (waarbij de VOF en de CommV als varianten gelden).

Het overgangsrecht heeft voor de afgeschafte rechtsvormen een voorgeschreven rechtsvorm aangeduid. Voor de Comm.VA is dat bijvoorbeeld de NV met een enige bestuurder en voor de CVOA is dat de VOF.

  • Omzetting van de CVBA naar BV:

De ‘onechte’ CVBA verdient extra aandacht. De CV is in het WVV strikt voorbehouden voor vennootschappen die het coöperatieve gedachtegoed uitdragen.

In België komt de CVBA erg vaak voor in het kader van associaties vanuit een beroepsgroep. De keuze hiervoor is vanwege het flexibele regime voor de uittreding van aandeelhouders, lidmaatschapsrechten en de overdracht van aandelen.

Met een simpele statutenwijziging kunnen deze CVBA’s worden omgezet in een BV.

Het WVV biedt soepelere toe- en uittredingsmogelijkheden voor de BV.

  • Statutenwijziging als voorwaarde

De statutenwijziging kan een voorwaarde zijn voor een erkenning, het verkrijgen van een subsidie of het intekenen op een overheidsopdracht.

In dat geval zou de vennootschap de aansprakelijkheid van de bestuurders in vraag kunnen stellen.

  • Vermijd conflicten tussen uw statuten en het WVV

De statuten van een NV of BV kunnen bepalen dat een bestuurder ondanks een belangenconflict toch kan deelnemen aan een gerelateerde stemming. Het WVV bepaalt nu dat de bestuurder in zo’n situatie niet kan deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Hij moet het bestuursorgaan verlaten, zodat zijn collega’s over het agendapunt kunnen stemmen. Net het omgekeerde dus. Dat is dwingend en de statuten zijn van geen tel in dat geval.

  • Onbeschikbaarheid eigen vermogen aanpassen:

Bij BV’s en CV’s die al voor 1 mei 2019 bestonden, zijn het maatschappelijk kapitaal en de wettelijke reserve sinds 1 januari 2020 automatisch omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Wilt u dat geld toch uitkeren, dan moet u de eigen vermogensrekening opnieuw beschikbaar maken door de aanpassing van de statuten aan het WVV

  • Herbekijk uw positie als aandeelhouder

Maak gebruik van de diverse mogelijkheden u aangeboden door het WVV. De wetgeving biedt bijvoorbeeld een nieuwe interessante mogelijkheid om een bedrijf aan de kinderen door te geven. Een ondernemer kan het merendeel van de aandelen aan de kinderen schenken, terwijl hij het grootste deel van de winst behoudt.

Door de statuten aan te passen kunt u aandelen ontkoppelen van het stemrecht. Zo kunt u aandelen geven aan bepaalde kinderen, zonder dat ze een stemrecht krijgen.

  • Vermijd wachten bij de notaris

Als iedereen op het laatste ogenblik aanschuift bij de notaris voor de statutenwijziging, dreigt de deadline van 1 januari 2024 niet behaald te kunnen worden.

  • Als u de statutenwijziging niet vóór eind 2023 doorvoert, kunt u in de problemen komen

In principe zijn de bestuurders dan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat u financieel opdraait voor eventuele schade veroorzaakt door het niet tijdig aanpassen van de statuten.

Maak tijdig een afspraak met ons team om u te laten adviseren en begeleiden bij de verplichte statutenwijziging(en).