Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE? MAAK U KENBAAR

  • Straf- en Strafprocesrecht

Dat vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts, verplicht zijn om de informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“Ultimate Beneficial Owners” – UBO”) te laten registreren in het elektronisch UBO-register, is u wellicht niet onbekend (klik hier).

Deze verplichting kadert in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Vennootschappen en rechtspersonen moeten meer bepaald toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over hun uiteindelijke begunstigden.

De inlichtingen betreffen ten minste:

  • de naam van de uiteindelijke begunstigden
  • hun geboortedatum
  • hun nationaliteit
  • hun adres
  • alsook de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang (wanneer het een vennootschap betreft)

Vanaf 15 augustus 2020 is de uiteindelijk begunstigde ook zelf verplicht om aan de vennootschap of rechtspersoon waarvan hij de begunstigde is alle informatie te verstrekken die deze vennootschap en rechtspersoon nodig heeft om aan de op haar rustende verplichtingen te voldoen.

Bent u uiteindelijk begunstigde? Dan moet u zich kenbaar maken.

Bij niet-naleving van deze verplichting of wanneer geen kwaliteitsvolle informatie wordt verstrekt, kan u gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van minimum 250 euro en maximum 50.000 euro.

Mr. Lore Gyselaers