Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Vergeet de kleine lettertjes niet: het belang van algemene voorwaarden

  • Handels- en Economisch recht

Belang

Het belang van goede algemene voorwaarden wordt vaak onderschat. Hoewel het hebben van algemene voorwaarden wettelijk niet verplicht is, raden wij ten sterkste aan hier gebruik van te maken. De toepassing hiervan heeft namelijk tal van voordelen.

Zo wordt de eigen contractuele positie op relatief eenvoudig wijze aanzienlijk versterkt en wordt het risico op juridische conflicten verkleind.

Algemene voorwaarden kunnen ook negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer ze gebrekkig zijn opgesteld en niet of onvoldoende zijn afgestemd op de bedrijfsprocessen van een onderneming. Bovendien kunnen ze onderling tegenstrijdig zijn, onduidelijk geformuleerd, of strijdig met bepalingen van dwingend recht.

Het is daarom van het grootste belang om deze te laten opmaken door een professional en ze regelmatige te (laten) screenen en up to date te houden.

Inhoud

In algemene voorwaarden vindt men de meest uiteenlopende bepalingen terug.

De meest voorkomende bepalingen zijn:

– de wijze van totstandkoming van een overeenkomst;

– de leverings- en betalingstermijnen;

– de termijn en wijze waarop uw klant een factuur kan protesteren;

– de mogelijkheid om bij niet betaling uw leveringen/prestaties op te schorten;

– clausules van eigendomsvoorbehoud;

– aansprakelijkheid en contractuele wanprestaties;

– clausules die de beëindiging van de overeenkomst regelen;

– de keuze van de bevoegde rechtbank in geval van dispuut;

– …

 

Tegenstelbaarheid

Van zodra u algemene voorwaarden hanteert, is het van het grootste belang dat deze “tegenstelbaar” zijn, lees: dat u de juridische mogelijkheid hebt om de algemene voorwaarden in te roepen.

Hiervoor dient uw klant de voorwaarden te kennen en aanvaard te hebben bij het aangaan van de overeenkomst.

De wetgever maakt hierbij een onderscheid tussen particuliere klanten en handelaars/ondernemers.

De consument geniet een veel grotere bescherming dan een onderneming. Een consument moet de algemene voorwaarden expliciet aanvaarden door voorafgaandelijk de bestelbon of de overeenkomst met algemene voorwaarden “voor gelezen en goedgekeurd” te ondertekenen. De partij die de algemene voorwaarden inroept, dient het bewijs te leveren van de kennisname en acceptatie ervan door de medecontractant.

Een handelaar daarentegen die een factuur ontvangt, wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

SOS

Indien u hierover nog vragen hebt of indien wij u dienen bij te staan in de opmaak of aanpassing van uw algemene voorwaarden, staan wij steeds ter uwer beschikking.

Charlotte Van Thienen