Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verplichte bijlage bij de aangifte voor recht op aftrek van beroepsmatige huur vanaf aanslagjaar 2024!

  • Fiscaal recht

Bent u huurder van een onroerend goed of houder van een recht van opstal, een recht van erfpacht of van een ander zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed in het kader van uw beroepsactiviteit, en wilt u uw recht op aftrek in de toekomst nog kunnen uitoefenen van de huurvergoedingen of vergoedingen die u betaald heeft voor de vestiging of overdracht van dit zakelijk recht? In voorkomend geval zal u voortaan een bijlage moeten voegen bij uw aangifte in de inkomstenbelastingen, waarin onder andere de identiteit van de verhuurder of degene die het zakelijk gebruiksrecht verleent, vermeld zal moeten worden.

 

Door de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2023 werden namelijk nieuwe voorwaarden gekoppeld aan het recht op aftrek inzake inkomstenbelastingen (personen- en vennootschapsbelasting) van betaalde beroepsmatige huurvergoedingen en vergoedingen in het kader van zakelijke gebruiksrechten op een onroerend goed.

 

Meer bepaald vereist het nieuwe art. 53, 33°, a) WIB 92 dat voor de aftrekbaarheid van “de huurprijs en toegekende huurvoordelen evenals de uit hoofde van een recht van opstal, een recht van erfpacht of een ander zakelijk gebruiksrecht op onroerend goed toegekende vergoedingen en voordelen” voldaan moet zijn aan de in art. 307, §2/2 WIB 92 vermelde verplichting.

 

Deze verplichting houdt concreet in dat de belastingplichtige (rechtspersoon of natuurlijk persoon die de betaalde vergoedingen in aftrek brengt als beroepskost), bij de aangifte in de vennootschaps- of personenbelasting een bijlage moet voegen met de volgende inlichtingen:

 

a) de identificatiegegevens van de verhuurder of degene die een opstalrecht, een

recht van erfpacht of een ander zakelijk gebruiksrecht verleent;

Hieronder wordt begrepen:

– voor een natuurlijk persoon:

  • de naam, de voornaam en het volledige adres;
  • het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen).

– voor een rechtspersoon:

  • de naam, het volledige adres van de maatschappelijke zetel;
  • het ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen).

 

b) het adres van het onroerend goed;

 

c) het bedrag van de vergoedingen die in het belastbaar tijdperk zijn betaald of toegekend.

 

d) het bedrag van de vergoedingen die als beroepskost werden ingebracht.

 

Deze gegevens moeten per onroerend goed verstrekt worden.

 

Er is één uitzondering op de verplichting om de betreffende inlichtingen te verstrekken en de voorziene bijlage bij de aangifte te voegen, met name voor die gevallen waarin voor de betaalde vergoedingen een factuur werd opgesteld.

 

Huurt u een onroerend goed waarvan de huurovereenkomst kosteloos werd geregistreerd (omdat het gaat om een onroerend dat bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon), dan zullen de betaalde vergoedingen in geen enkel geval aftrekbaar zijn, ook niet wanneer u de bijlage heeft ingediend. De enige uitzondering hierop is wanneer het betreffende onroerend goed gehuurd wordt met als uitsluitend doel de huisvesting van één of meer werknemers of bedrijfsleiders en eventueel hun gezin ingevolge een wettelijke of contractuele verplichting.

 

Deze nieuwe verplichting geldt vanaf het aanslagjaar 2024, zodat de bijlage reeds bij de aangifte in de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2024 zal gevoegd moeten worden.

 

Wordt deze bijlage niet bij de aangifte gevoegd, dan zal de aftrekbaarheid van de betaalde vergoedingen niet aanvaard worden.

 

Houd deze bijkomende verplichting aldus in het achterhoofd bij het indienen van uw volgende aangifte. Het model van de bijlage werd namelijk reeds op 14 maart 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is aldus beschikbaar (model nr. 270 MLH).