Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verzwegen slippertje geeft recht op schadevergoeding

  • Familierecht

In een baanbrekend arrest van 21 januari 2022 oordeelde het Hof van Beroep in Gent dat een moeder en biologische vader van een kind samen een fout begingen en een schadevergoeding van bijna 10.000 euro verschuldigd waren door hun onenightstand te verzwijgen tegenover de eigenlijke, bedrogen liefdespartner van de moeder die het kind, geboren uit dit slippertje, als het zijne erkende .

 

De feiten die aanleiding gaven tot voormeld arrest waren de volgende:

Uit een feitelijke samenwoningsrelatie wordt zowel in 2012 als in 2013 een zoon geboren. Beide kinderen worden telkens door de partner van de vrouw erkend. In 2014 beslist het koppel om uit elkaar te gaan. Zij treffen regelingen over de verblijfs- en bijdrageregeling voor de kinderen. In 2017 wordt het contact tussen de man en de jongste zoon echter verbroken, nadat via een DNA-onderzoek is vast te komen staan dat de broer van de man de biologische vader van de jongste zoon is. Het vaderschap van de erkenner wordt met succes door de biologische vader betwist, waarna deze laatste ook juridisch als vader wordt erkend. De bedrogen partner laat het hier niet bij en houdt voor dat zijn ex-vriendin en zijn broer een fout hebben begaan door hem meerdere jaren in de waan te laten dat hij de biologische vader was, reden waarom hij het kind erkende en bijdragen leverde in het onderhoud van het kind. Hij eist van hen een schadevergoeding voor de hierdoor geleden materiële en morele schade.

 

Het Hof van Beroep verduidelijkt in de eerste plaats dat er ook in het kader van een feitelijke samenwoningsrelatie sprake kan zijn van “overspel”, met name het hebben van geslachtsgemeenschap met een ander dan de vaste partner. Dit staat dus los van de getrouwheidsplicht die enkel voor gehuwden wettelijk vastgelegd werd.

 

Overspel én het verzwijgen ervan kunnen volgens het Hof bovendien als foutief gekwalificeerd worden, waardoor aan de bedrogen erkenner vergoedbare schade werd berokkend:

  • Van de vrouw mag worden verwacht dat zij haar partner verwittigt wanneer ze gerede twijfels heeft over diens vaderschap van haar ongeboren kind.
  • Van de verwekker mag verwacht worden dat ook hij open kaart spelt wanneer hij geconfronteerd met een zwangerschap in combinatie met het tijdstip van het overspel waartoe hij zich heeft laten verleiden.
  • De kans op een zwangerschap na het slippertje was klein maar reëel en de verwekkers hadden zich tijdens de zwangerschap minstens vragen moeten stellen over het vaderschap. De schade was dan ook onbetwistbaar voorzienbaar.

 

Welke vergoeding dient er dan aan de bedrogen verwekker betaald te worden voor de door hem geleden schade?

In de eerste plaats aanvaardde het Gentse Hof van Beroep dat de eer van de verwekker gekrenkt werd en zijn eigenwaarde en zelfrespect werden aangetast, hetgeen aanleiding gaf tot betaling van een morele schadevergoeding. Daarnaast werd er ook een materiële schadevergoeding toegekend, gebaseerd op de kosten van het onderhoud van het kind die de bedrogen verwekker betaalde.

 

Voor het eerst wordt aanvaard dat ontrouw binnen een liefdesrelatie kan ingeroepen worden om schadevergoeding te krijgen in de schaduw van een afstammingsprocedure. De belangrijkste les die we hier uit onthouden is dat men beter trouw blijft aan zijn partner. Wanneer men niet aan de verleiding heeft kunnen weerstaan, is het  aangewezen hierover open kaart te spelen met de bedrogen partner.