Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VLAAMS HUURDECREET OP KOMST

  • Huur en onroerend goed

Wanneer u een woning wenst te huren of verhuren, dient u een huurovereenkomst op te stellen en ondertekenen.  Deze huurovereenkomst dient opgesteld te zijn overeenkomstig de bepalingen van de woninghuurwet.  De federale wet, zoals we ze tot op heden kennen, bevat artikelen die zowel de belangen van de huurder, als die van de verhuurder beschermt.

Sinds 1 juli 2014 is huur evenwel een Vlaamse materie geworden.  De hoger vermelde woninghuurwet bleef verder van kracht tot op het ogenblik dat Vlaanderen een eigen reglementering zou uitwerken.

De Vlaamse Regering is hier ondertussen aan begonnen en werkt aan een nieuw huurdecreet voor private woningen.  Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht.

Het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op vrijdag 14 juli 2017, maar moet nu nog worden behandeld door de Vlaamse Woonraad, de Raad van State en het Vlaams Parlement.

Met het voorontwerp wil de Vlaamse overheid een modernisering doorvoeren van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats) en een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het voorontwerp streeft ernaar voor deze verhuringen een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader te creëren. Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te bevorderen werd er voor gekozen een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet.

Wij volgen dit dossier verder voor u op en houden u op de hoogte!