Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WAT GEBEURT ER ALS U MORGEN IN HET ZIEKENHUIS BELANDT EN U ZELF GEEN BESLISSINGEN MEER KAN NEMEN? EEN ZORGVOLMACHT KAN EEN OPLOSSING BIEDEN!

  • Familierecht

Facturen betalen, een huis verhuren, een zaak laten draaien … allemaal handelingen die vanzelfsprekend lijken. Tot het noodlot toeslaat en u omwille van het coronavirus opgenomen dient te worden in het ziekenhuis zonder contact met de buitenwereld. In dit geval kan een zorgvolmacht u in staat stellen om uw vermogen in goede, vertrouwde handen na te laten. 

1. Wat is een zorgvolmacht?  

Een zorgvolmacht is een overeenkomst, waarin u de bevoegdheid geeft aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot uw vermogen voor het geval dat u door een ongeval of een ziekte niet meer in staat zou zijn deze handelingen zelf te stellen. Daarenboven kan u de lasthebber (de persoon aan wie u de zorgvolmacht geeft) persoonsgebonden beslissingen laten nemen, zoals de keuze van een behandeld arts of de beslissing in welk woonzorgcentrum u zal verblijven indien dit ooit noodzakelijk wordt.

U bepaalt in de zorgvolmacht welke bevoegdheden en taken de lasthebber krijgt. Dit kunnen daden van beheer zijn (bijvoorbeeld het verrichten van courante betalingen, het verhuren van onroerend goed, herbeleggen van beleggingen die op vervaldag komen, …) of zelfs daden van beschikking (bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed, een deel van uw vermogen schenken aan uw (klein)kinderen, …). Aan voormelde handelingen kunnen ook diverse modaliteiten gekoppeld worden.

De bedoeling van een zorgvolmacht is anticiperen op een tijdelijke of blijvende situatie van wilsonbekwaamheid. Het kan gaan om ouderdomsziektes zoals dementie, maar evenzeer om een auto-ongeval waardoor u in een coma belandt, een herseninfarct ten gevolge waar u hersenschade oploopt of een kunstmatige coma naar aanleiding van het coronavirus.

Als volwassene kan u op ieder moment in uw leven een zorgvolmacht opmaken, op voorwaarde dat u nog wilsbekwaam bent. Van belang is dat u als volmachtgever volledig de gevolgen begrijpt van de zorgvolmacht. Twijfelt u om zelf een zorgvolmacht op te stellen of te laten opstellen omdat u merkt dat uw gezondheid achteruit gaat? Dan is het beter om dit niet te lang uit te stellen.

2. Wie kiest u als lasthebber?  

U kiest natuurlijk iemand of meerdere personen die u vertrouwt. Dat kan een partner, zoon of dochter zijn, maar ook een goede vriend. Heeft u een bedrijf? Dan kan u bijvoorbeeld zowel uw zakenpartner als uw echtgenoot als lasthebber aanduiden: uw zakenpartner buigt zich dan over de geldzaken van het bedrijf, uw echtgenoot over de privégeldzaken.

Belangrijk is dat u het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u volmacht geeft. Als zij handelen binnen de perken van de volmacht, dan zijn hun handelingen definitief.

Het voordeel van een zorgvolmacht ligt in het feit dat u zélf een lasthebber aanduidt die in uw naam en voor uw rekening mag optreden volgens spelregels die u op voorhand uiteenzet.  Alvast een zorg minder!

Als u geen regelingen getroffen hebt, dan moet een Vrederechter een bewindvoerder aanstellen als u niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen. Voor beslissingen omtrent uw persoon zal de vrederechter veelal een familielid aanstellen, voor beslissingen omtrent uw vermogen zal dat vaker een onafhankelijke professionele bewindvoerder zijn.

3. Hoe sluit ik een zorgvolmacht af?  

Een zorgvolmacht kan zowel in een onderhandse als in een authentieke akte (notariële akte) opgesteld worden, maar in elk geval moet de lastgever de zorgvolmacht schriftelijk opstellen. Een “mondelinge” zorgvolmacht kan dus niet.

De zorgvolmacht is niet onderworpen aan bijzondere vormvereisten, maar het doel van de zorgvolmacht, namelijk het organiseren van een buitengerechtelijke bescherming, moet duidelijk zijn en wordt dus ook beter expliciet vermeld. Om volmacht te geven voor handelingen die de tussenkomst van een notaris vereisen, zoals onroerende verkopen of schenkingen, is wel een notariële volmacht verplicht.

Een belangrijke voorwaarde om uw zorgvolmacht uitwerking te geven wanneer u als persoon wilsonbekwaam bent geworden, is dat de lastgeving geregistreerd werd in het Centraal Register voor Lastgevingen. Zonder registratie, waar een kostprijs van 20 euro tegenover staat, zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de beschermde persoon wilsonbekwaam wordt, wat meestal juist niet de bedoeling is van de betrokken partijen.

Wenst u meer informatie over de zorgvolmacht? Neem dan zeker contact op met Mr. Caroline Boven en Mr. Lies Beuls.