Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wat te doen als slachtoffer van slagen of verwondingen ?

  • Straf- en Strafprocesrecht

Met grote regelmaat ontvangen wij op ons kantoor slachtoffers van slagen of verwondingen. Wij stellen al te vaak vast dat zij na de feiten niet accuraat handelden om hun rechten als slachtoffer te vrijwaren.

Deze bijdrage heeft tot doel een checklist voor de slachtoffers aan te reiken.

Wat te doen ?

1.  Zo spoedig als mogelijk aangifte doen van de feiten bij de politie.

Laattijdige aangiftes hebben bewijsproblemen tot gevolg. De geloofwaardigheid van laattijdige aangiftes is vaak  ( terecht ) een probleem. Wat is immers de reden waarom  een slachtoffer wacht aangifte te doen ? Slagen zijn een misdrijf en de politie dient tot verbalisering over te gaan.  U kan een akte van benadeling laten acteren bij de politie. Gevolg is dat U geïnformeerd wordt over het verloop van het onderzoek. U bent dan als slachtoffer als het ware partij in het lopende onderzoek. Bekend is dat dergelijke onderzoeken geruime tijd kunnen aanslepen vooraleer het Parket van de Procureur des Konings een beslissing neemt omtrent al dan niet vervolging. De doorlooptijd van dergelijke onderzoeken is vaak te lang.  Recent start het Parket in Limburg snelrecht terug op in dit soort dossiers als er een bekentenis is van de dader. In dat geval komt de zaak al  na een 3 tal maanden voor de rechter. Neem vooral nooit het recht  in eigen handen en ga geen persoonlijk verhaal halen bij de verdachte. Dergelijke démarches maken uw zaak enkel minder sterk en U riskeert zelf vervolging voor bedreigingen.

2. Identiteit getuigen noteren.

Het slachtoffer draagt de bewijslast van de feiten waar hij het slachtoffer van is.  Als er getuigen zijn dient men de identiteiten bij voorkeur bij de aangifte door te geven. Benader de getuigen nooit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.

3. De bewijsstukken van de schade verzamelen.

Het slachtoffer draagt de bewijslast van de door hem geleden schade. Al de facturen of kwijtingen van geneesheer, ambulance, apotheker, kinesist, verplaatsingen, experten, werkonbekwaamheid, schoolverlet, schooluitslagen etc… dienen bij de schadeëis gevoegd. Deze stukken zijn te voegen aan uw verklaring bij de politie. U kan de stukken ook nog nadien toesturen aan de politie. Vergeet het notitienummer niet als referte te vermelden.

4. Aangifte doen bij uw familiale verzekeraar.

Uw familiale verzekeraar is gehouden dekking te verlenen voor het verhaal van de door u geleden schade. De verzekeraar heeft alsdan de leiding van het geding. De verzekeraar dient eerst in de mogelijkheid te zijn op minnelijke wijze tot verhaal van de schade over te gaan. Als er een rechtszaak dient is uw verzekeraar gehouden de kosten te dragen van de door U gekozen advocaat. U dient die aangifte onmiddellijk na de feiten te doen. Indien er sprake is van wederzijdse slagen komt de maatschappij soms niet tussen gezien de polis dan mogelijk in een uitsluiting voorziet. Indien U een verzekeringsmakelaar heeft kan u via hem die aangifte bij de verzekering laten doen.

5.Een raadsman consulteren.

Uw advocaat is uw beste begeleider in dit proces. Hij is de expert om van nabij op te volgen wat er moet gebeuren en U te informeren indien nodig. Zo nodig kan de advocaat u bijstaan bij uw verhoor bij de politie. Dit noemt men de zgn. Salduz bijstand.Raadpleeg een advocaat met ervaring in dit soort dossiers en die vertrouwd is met de werking van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.

6. Dienst Slachtofferhulp.

De dienst slachtofferhulp is uw ideale partner om uw traumatische ervaring te begeleiden in de voorbereiding naar en tijdens het proces. Binnen elke rechtbank is er een dergelijke dienst en zij beschikken vaak nuttige info uit de eerste hand. U vindt hen op

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/…en…/slachtofferhulp

 

Jan Swennen