Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

LESSONS LEARNED uit Corona ?

  • Handels- en Economisch recht
  • Ondernemingsrecht

De schokgolf die de CORONA-crisis veroorzaakte heeft ons voor een heel aantal zaken met de neus op de feiten gedrukt. Zoveel is duidelijk.

Hoewel zeker niet verwacht in de eerste maanden na de uitbraak, heeft onze economie, uitgezonderd de welbekende sectoren, dankzij de doorzetting, creativiteit en ondernemingszin van vele ondernemers én investeerders, de schade toch nog kunnen beperken. Mede ook dankzij de door de overheid uitgevaardigde steunmaatregelen die hun doel niet gemist hebben. Als het goed is mag het ook gezegd zijn…

Ook de voorziene vloedgolf aan faillissementen is tot dusver gelukkig uitgebleven.

In deze ongezien onzekere tijden is meer dan ooit ook gebleken hoe belangrijk het was voor onze ondernemers ook een juridische houvast te hebben bij wijze van zo sluitend mogelijke algemene voorwaarden of contracten waarin met deze onvoorziene omstandigheden rekening was gehouden en/of aan de hand waarvan de rechtspositie van de onderneming beter kon bepaald worden en u zichzelf ook beter kon positioneren.

Een vloedgolf van vragen volgde van ondernemers én consumenten die niet wisten van welk hout pijlen maken omdat zij geen idee hadden hoe om te gaan met het gegeven dat zij geen uitvoering konden geven aan of krijgen van contracten die dateerden van voor de eerste uitbraak.

Veel ondernemers beriepen zich op overmacht zonder eigenlijk juist te weten wat dit juridisch juist inhield en/of de voorwaarden daarvoor ook daadwerkelijk vervuld waren.

In tijden van onzekerheid is het van des te groter belang om op uw partners te kunnen rekenen en deze houvast kunnen bieden.

Onmiddellijk na de uitbraak van de corona crisis heeft Gevaco met “Legal Cure” een platform in het leven geroepen waar ondernemers en consumenten gratis korte adviezen konden inwinnen over hoe verder te kunnen of om te gaan met geplaatste bestellingen of ontvangen orders.

Reeds op 23.03.2020, nauwelijks enkele dagen na de uitbraak en op een ogenblik dat het nog koffiedik kijken was hoe onze rechtbanken met deze pandemie zouden omgaan, is op onze website een artikel gepubliceerd “Corona crisis : overmacht of onmacht?” waarin de voornaamste principes en voorwaarden om u op overmacht te kunnen beroepen zo kort en bevattelijk mogelijk werden toegelicht.

Wat wij toen nog niet wisten maar op vandaag wel weten door middel van de in deze periode opgestarte dossiers en de hierin inmiddels ontvangen uitspraken, is dat het overgrote deel van onze rechtbanken en Hoven van Beroep deze principes ook heeft gevolgd en toegepast.

Overmachtsclausules in algemene voorwaarden of contracten en de correcte toepassing ervan hebben ervoor gezorgd dat in een heel aantal gevallen de schade kon beperkt worden of zelfs helemaal geen schade werd geleden.

In zaken waarin moest worden teruggevallen op het algemeen verbintenissenrecht, hebben de rechtbanken veelal de corrigerende werking van de goede trouw waarmee overeenkomsten moeten worden uitgevoerd of het verbod op rechtsmisbruik gehanteerd om het door de pandemie veroorzaakte onevenwicht tussen partijen te kunnen bijstellen.

Doordat hiermee in de praktijk veelal de imprevisieleer, die op vandaag nog niet in onze wetgeving is geïmplementeerd, al werd toegepast, is ook duidelijk geworden dat de strenge toepassingsvoorwaarden die wij op dit ogenblik nog altijd kennen om zich met succes op overmacht te kunnen beroepen, niet meer zijn aangepast aan deze tijd waarin onvoorzienbare situaties zoals een pandemie en natuurrampen ingevolge de klimaatschommelingen e.d. niet meer zo onvoorzienbaar dreigen te worden.

De storm die wij de voorbije 2 jaar over ons gekregen hebben is nog maar net geluwd en opnieuw dreigen grote onzekerheden met een in deze tijden onmogelijk geachte oorlog op Europees grondgebied…

Laat ons lessen trekken uit het verleden en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn om u hiertegen juridisch te wapenen!